DARMOWA WYSYŁKA POWYŻEJ 300 ZŁ

wymiany/zwroty

WYMIANA

 

 1. Chęć wymiany towaru należy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia zrealizowania dostawy, zwrotu towaru należy dokonać w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
 2. Towar przeznaczony do wymiany powinien: nie nosić śladów użytkowania, w miarę możliwości być oryginalnie zametkowany oraz nie powinien być uszkodzony.
 3. W przypadku przesyłek zagranicznych, konieczne jest ponowne poniesienie kosztów przesyłki.

 

REKLAMACJE

 

 1. W odniesieniu do Klientów, którzy nie są konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c. „ECHO” wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości.
 2. W odniesieniu do Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c. „ECHO” odpowiada za niezgodność towaru z umową, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. „ECHO” jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli:

a) Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;

b) „ECHO” nie jest odpowiedzialny względem Klienta za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że „ECHO” niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez „ECHO” albo „ECHO” nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 2. Klient, może zamiast zaproponowanego przez „ECHO” usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez „ECHO”. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 4. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.
 5. „ECHO” zwraca Klientowi koszty związane z przesłaniem towaru niezgodnego z umową, niezwłocznie po rozpatrzeniu i uwzględnieniu roszczeń Klienta z tytułu rękojmi za wady towaru.
 6. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie po ich zgłoszeniu. O rozpatrzeniu reklamacji Klient informowany jest najpóźniej w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji.
 7. Zgłoszenie reklamacji powinno zostać dokonane na formularzu reklamacyjnym przesłanym do „ECHO” wraz z reklamowanym towarem, przy czym skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

 

ZWROT TOWARU

 

 1. Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zakupionych w sklepie produktów w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Klient zwracając towar powinien przesłać „ECHO” jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w tym celu Klient może wykorzystać FORMULARZ, jednak skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w pkt. 34, zarówno „ECHO” jak i Klient są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.
 4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy „ECHO” zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez „ECHO”), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym „ECHO” został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. „ECHO”może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której klient wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


Pobierz formularz wymiany/zwrotu