ECHO na wakacjach - regulaminSpędzasz lato w mieście? Może nad morzem?
Góry, las, czy działkowy ogród to także idealne miejsce na konkursowe zdjęcie!
Co musisz zrobić?
- być obserwatorem profilu na instagramie echo_poland
- opublikować na swoim profilu wakacyjne zdjęcie w stylizacji ECHO
i oznacz je #kobietaECHO i #ECHOnawakacjach

Spośród najciekawszych zdjęć wybierzemy jedno,
a autorkę zdjęcia nagrodzimy bonem na zakupy o wartości 250 zł!

Będzie nam miło, jeżeli do konkursu zaprosisz Twoje koleżanki!REGULAMIN KONKURSU

„Moje wakacje z ECHO”

(dalej: Regulamin)

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Moje wakacje z ECHO”(zwanego dalej: Konkursem), prowadzonego przez Gabrielę Roczkalską - Drożdż prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe ECHO Gabriela Roczkalska-Drożdż (NIP: 6321090085, REGON: 273914576) w Jaworznie przy ul. Staszica 20 (zwana dalej: Organizatorem).
 2. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem portalu społecznościowego pod adresami https://www.facebook.com/echofashion/ oraz https://www.instagram.com/echo_poland/, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą dzielić się wiadomościami, zdjęciami, treściami oraz korzystać z aplikacji. Właścicielem aplikacji jest firma Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Dublinie, Irlandia.
 3. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram lub Facebook. Serwis Instagram oraz Facebook nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram lub Facebook.
 4. Sponsorem nagrody w konkursie jest Organizator.
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest w butikach Organizatora oraz na stronie internetowej www.echoshop.pl, profilu marki Organizatora na stronie Facebook. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw nabytych uczestników Konkursu.
 6. Konkurs odbywać się będzie w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 7. Każde zdjęcie spełniające warunki udziału w Konkursie poddane zostanie ocenie Komisji Konkursowej w skład, której wchodzi 3 upoważnionych pracowników Organizatora. Komisja Konkursowa przyzna nagrodę zwycięzcy Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru zwycięzcy Konkursu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSE

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie kobiety, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które wykonały zadanie konkursowe, z zastrzeżeniem regulacji ust. 2. (dalej: uczestnicy). Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i akceptacja jego postanowień. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych powyżej stanowi podstawę do wykluczenia danego uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy zatrudnieni przez Organizatora w okresie trwania Konkursu, jak również osoby, z którymi łączy Organizatora umowa cywilnoprawna. Z udziału w Konkursie wykluczone są ponadto inne osoby biorące udział w jego przygotowaniu lub prowadzeniu.
 3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście – niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
  1. Opublikowanie zdjęcia w ubraniu marki Organizatora na swoim profilu Instagram.
  2. Oznaczenie opublikowanego zdjęcia #echonawakacjach oraz #kobietaecho,

 1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby obserwujące profil marki Organizatora na Instagramie.
 2. Uczestnicy Konkursu zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody na opublikowanie nadesłanego zdjęcia w kanałach social media Facebook i Instagram Organizatora.
 3. Prawidłowe wykonanie zadania konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań:
 • zdjęcie konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości uczestnika i dysponuje on wszelkimi prawami do opublikowanego zdjęcia konkursowego i nie jest ono w żaden sposób ograniczone, ani obciążone prawami osób trzecich,
 • zdjęcie konkursowe przedstawia tylko i wyłącznie osobę uczestnika i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem,
 • w przypadku, gdy zdjęcie konkursowe zawiera wizerunki innych osób, uczestnik oświadcza, iż udzieliły mu one wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem,
 • korzystanie przez Organizatora z zdjęcia konkursowego zgodnie z Regulaminem nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, czy też tajemnicy chronionej prawem,
 • uczestnik akceptuje fakt, że zdjęcie konkursowe zwycięzcy zostanie opublikowane na profilu Instagram oraz Facebook Organizatora,
 • uczestnik akceptuje fakt, że zdjęcie konkursowe zwycięzcy może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki Organizatora w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej),
 • uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z zdjęcia konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia zdjęcia konkursowego w serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z zadania konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w internecie), wykorzystania zadania konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań zadania konkursowego oraz łączenie go z innymi dobrami. Organizator ma prawo udzielania sublicencji. Organizator może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do zdjęcia konkursowego.
 • uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na profilu Instagram oraz Facebook Organizatora w przypadku wygrania nagrody w Konkursie.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie zdjęć konkursowych niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram lub Facebook, niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub niezgodnych z Regulaminem, zawierających treści sprzeczne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa, naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich, zawierających logotypy, bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż świadczone przez Organizatora.

§3

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119) niniejszym Organizator informuję, co następuje:
 1. Administratorem Danych Osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest: Gabriela Roczkalska - Drożdż prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe ECHO Gabriela Roczkalska-Drożdż (NIP: 6321090085, REGON: 273914576) w Jaworznie przy ul. Staszica 20.
 2. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w związku z Konkursem w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
 3. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane podmiotom.
 4. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub organizacji międzynarodowej.
 5. Dane uczestników przetwarzane będą przez okres trwania Konkursu do momentu wyłonienia zwycięzcy oraz przekazania nagrody.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, przeniesienia swoich danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w każdym czasie, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, o ile dane przetwarzane są w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora lub dla celów marketingowych.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie.
 9. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.
 10. Administrator na podstawie otrzymanych danych nie dokonuje profilowania.
 1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Konkursu, jak również przekazania nagrody zwycięzcy.

§4

NAGRODY I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD W KONKURSIE

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową.
 2. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę rzeczową w postaci imiennego bonu z przypisaną wartością 250 zł na zakupy w butikach stacjonarnych Organizatora oraz na www.echoshop.pl ważny do dnia 30 września 2019 r.
 3. Nazwisko zwycięzcy Konkursu zostanie opublikowane na profilu Organizatora w portalach społecznościowych Facebook i Instagram.
 4. Rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie nagrody odbędzie się w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. O czasie wydania nagród Organizator zawiadomi poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.echoshop.pl
 5. Przyznanie nagrody nastąpi drogą e-mailową na adres wskazany przez zwycięzcę Konkursu.

§ 5

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu mogą być składane przez uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu.
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym w terminie 7 (siedmiu) dni.
 3. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące Konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: sklep@echofashion.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium