Konkurs ECHO & Zielińska Matylda

Regulamin konkursu

§ 1 Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu zwanego dalej Konkursem jest firma PPHU ECHO Gabriela Roczkalska-Drożdż z siedzibą w Jaworznie, przy ul Wygoda 82, o numerze NIP: 632 109-00-85, REGON 273914576, reprezentowaną przez Gabrielę Roczkalską-Drożdż

Partnerem konkursu jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 6/12 lok. 766 , o numerze NIP 5213641211,

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin")
 2. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową w której skład wejdzie dwóch przedstawicieli Organizatora oraz Partnera (dalej "Komisja Konkursowa"). Do zadań Komisji Konkursowej należy stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
 3. Konkurs rozpoczyna się 20 października 2021 r. i trwa do 27 października 2021 r do godz. 23:59 (dalej "Czas Trwania Konkursu").

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 1. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 3, w Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwane „Uczestnikami”) które, wykonają zadanie:

1. napisanie czy biżuteria stanowi nieodłączny element każdej stylizacji. Uzasadnienie w komentarzu pod postem konkursowym.

2. zaproszenie do zabawy przyjaciółki i oznaczenie jej w komentarzu konkursowym.

3. grzecznościowo, polubienie i obserwowanie profili @echo_poland oraz @zielinska_matylda_jewelry oraz udostępnienie postu konkursowego na stories.

        2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Partnera Konkursu, osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3 Zasady oraz przebieg Konkursu i przyznania nagrody

 1. Uczestnik może przesłać więcej niż jedno Zgłoszenie w czasie trwania Konkursu.
 2. W Konkursie głównym zostanie wyłoniony jeden zwycięzca oraz osoba oznaczona w komentarzu konkursowym zwycięzcy. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową.
 3. W przypadku rezygnacji z nagrody, utraty prawa do nagrody, nieodebrania nagrody lub niespełnienia wymogów przyznania nagrody przez Zwycięzcę, nagroda przechodzi na rzecz kolejnego Uczestnika.
 4. Ostateczne wyniki konkursu zostaną przedstawione na profilu IG ECHO @echo_poland oraz @zielinska_matylda_jewelry w terminie do 7 dni od zakończenia konkursu. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej za pomocą wiadomości bezpośrednich INSTAGRAM, nie później niż w przeciągu 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 6. Nagroda zostanie przekazana w sposób ustalony bezpośrednio ze zwycięzcą konkursu za pomocą wiadomości bezpośrednich INSTAGRAM.

§ 4 Nagroda

 1. Organizator przewidział w Konkursie 1 nagrodę: zestaw sukienek KERI i MALAMI marki ECHO oraz naszyjniki SŁOŃCE i MIŁORZĄB marki MATYLDA ZIELIŃSKA JEWELRY . Z komentarzy pod zdjęciem konkursowym na profilu @echo_polska zostanie wyłoniony jeden zwycięzca, a z komentarzy pod zdjęciem konkursowym na profilu @zielinska_matylda_jewelry zostanie wyłoniony drugi zwycięzca. Każdy ze zwycięzców otrzyma zestaw dla siebie i swojej przyjaciółki składający się z sukienek KERI i MALAMI marki ECHO oraz naszyjników SŁOŃCE i MIŁORZĄB marki MATYLDA ZIELIŃSKA JEWELRY
 2. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwa zamiana nagrody na jej równowartość w formie pieniężnej.
 3. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo wskazania jako zwycięzcy innego Uczestnika Konkursu który nie wygrał jeszcze nagrody. Nowego zwycięzcę, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wybierze Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa zastosuje kryteria wskazane w § 3 ust. 3.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu w Internecie (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora) pod adresem DM na profilu @echo_poland i @zielinska_matylda_jewelry. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§ 6 Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy, opóźnienia i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których zamieszczane będą Zgłoszenia. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy zdarzeń niezawinionych przez Organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na www.echoshop.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Wykonanie zadania jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z rozdaniem - (wysyłka nagrody)
 3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany w ust. 4.

Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptacje warunków niniejszego Regulamin

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium