Konkurs- smaki dzieciństwa

Dzieciństwo kojarzy nam się z wieloma miłymi wspomnieniami; ulubione zabawki, miejsca, koleżanki, koledzy, ale także smaki… Do tych ostatnich wracamy z nostalgią, poszukujemy ich przez całe dorosłe życie, sięgamy, po nie gdy nam smutno, ale też gdy w szczególny sposób chcemy siebie wynagrodzić :)

My same mamy całą paletę takich potraw, na których wspomnienie nasze kubki smakowe zaczynają szaleć :), ale jesteśmy bardzo ciekawe Waszych smaków z dzieciństwa!

Podzielcie się nimi z nami. Dajcie nam poczuć ten smak i aromat opisując go lub przedstawiając na zdjęciach, jeśli takie macie! :) Swoje „wyjątkowe menu” przedstawcie w komentarzu pod postem konkursowym na naszym Facebooku lub Instagramie.

Najciekawszy opis wygrywa, a nagrodą jest bon o wartości 300 zł do wykorzystania w naszych sklepach stacjonarnych lub w sklepie on-line na www.echoshop.pl

REGULAMIN KONKURSU

„SMAKI Z DZIECIŃSTWA”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

•Organizatorem Konkursu „Kobieta ECHO”, zwanego dalej „Konkursem” jest Gabriela Roczkalska - Drożdż prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Roczkalska-Drożdż Gabriela Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ECHO” (NIP: 6321090085, REGON: 273914576) w Jaworznie przy ul. Staszica 20, zwana dalej „Organizatorem”.

•W skład Komisji Konkursowej wchodzi 3 upoważnionych pracowników Organizatora.

•Do wszelkich czynności w zakresie prowadzenia Konkursu uprawnieni są członkowie Komisji Konkursowej. Celem Konkursu jest promocja marki odzieżowej Organizatora poprzez popularyzowanie na całym terenie jego działania aktywnego wypoczynku i wspólnego spędzania czasu wolnego. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2021 roku i kończy się dnia 7 czerwca 2021 roku.

•Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w butikach Organizatora oraz na stronie internetowej www.echoshop.pl

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

•W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie kobiety posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem regulacji ust. 2.

•W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy zatrudnieni przez Organizatora w okresie trwania Konkursu. Z udziału w konkursie wykluczone są ponadto inne osoby biorące udział w jego przygotowaniu i prowadzeniu.

•Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest opisanie swojego ulubione samki z dziecińśtwa pod postem konkursowym w kanałach social media marki ECHO.

•Konkurs odbywać się będzie w okresie od dnia 01 czerwca 2021 r. do dnia 7 czerwca 2021 r.

•Każdy opis poddany zostanie ocenie Komisji Konkursowej, która przyzna nagrodę zwyciężczyni Konkursu.

§ 3

NAGRODY ORAZ ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD W KONKURSIE

•Zwyciężczyni Konkursu otrzyma nagrodę rzeczową w postaci bonu o wartości 300 zł na zakupy w butikach Organizatora oraz na www.echoshop.pl.

•Nazwisko zwyciężczyni zostaną opublikowane w Internecie na stronie Organizatora: www.echoshop.pl, na profilu Organizatora w portalach społecznościowych Facebook i Instagram.

•Rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie nagrody odbędzie się w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu. O czasie wydania nagród Organizator zawiadomi poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.echoshop.pl .

•Wydanie nagrody nastąpi listem poleconym na adres wskazany przez zwyciężczynię Konkursu albo osobiście w ustalonym z Organizatorem miejscu.

•Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwała będzie specjalnie powołana przez Organizatora Komisja w składzie 3 upoważnionych pracowników Organizatora.

§ 4

REKLAMACJE

•Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie do 3 dni od dnia powzięcia wiadomości o naruszeniu niniejszego regulaminu, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 3 dni od dnia wydania nagród.

•Reklamacja zgłoszona po terminie, określonym zgodnie z postanowieniem ust. 1, nie zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

•Reklamacja powinna zostać wniesiona na piśmie, zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestniczki Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji, jak również być przesłana listem poleconym na adres Organizatora bądź złożona w jego siedzibie za pokwitowaniem.

•Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję, o której mowa w § 3 ust. 5, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Organizatora.

•O treści decyzji Komisji w rozstrzygającej w przedmiocie reklamacji uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w pisemnej reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

•Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy rzeczowo dla Miasta Jaworzna.

•Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestniczek Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu oraz w odpowiednich przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne są w siedzibie Organizatora.

•W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

•Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestniczek w siedzibie Organizatora.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium