Polityka Prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI GABRIELA ROCZKALSKA-DROŻDŻ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "ECHO"

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez ECHO Państwa danych osobowych oraz przysługujące Państwu prawa i obowiązki ECHO.

 1. Administrator danych:

  Gabriela Roczkalska-Drożdż prowadzącą działalność pod firmą: P.P.H.U. ECHO Gabriela Roczkalska-Drożdż, ul. Wygoda 82, 43-608 Jaworzno, NIP: 6321090085, REGON: 273914576 (dalej ECHO)

 2. Kontakt w sprawie danych osobowych:

  Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych mogą Państwo zgłaszać do nas w następujący sposób:

  Wiadomości e-mail na adres: priv@echofashion.pl

  Listownie na adres: P.P.H.U. ECHO Gabriela Roczkalska-Drożdż, ul. Wygoda 82, 43-608 Jaworzno

 3. Cel przetwarzania danych przez ECHO:

  ECHO przetwarza Państwa dane osobowe, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line poprzez serwis www.echoshop.pl oraz sklepy stacjonarne. Dane te są potrzebne w szczególności do:

  • −  zawarcia umowy,

  • −  dokonania rozliczeń,

  • −  dostarczenia zamówionego przez Państwa towaru,

  • −  korzystania przez Państwa z uprawnień konsumenckich.

   Jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie NEWSLETTERA o nowych ciekawych produktach, promocjach, czy ofertach w takim przypadku ECHO będzie przetwarzało Państwa dane w celu przesyłania informacji handlowych w tym zakresie.

   Jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS o nowych ciekawych produktach, promocjach, czy ofertach w takim przypadku ECHO będzie przetwarzało Państwa dane w celu przesyłania informacji handlowych w tym zakresie.

 1. Rodzaje przetwarzanych danych przez ECHO:

  ECHO w ramach sprzedaży internetowej przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do dokonywania zakupów:

  • −  imię i nazwisko,

  • −  adres dostawy,

  • −  numer telefonu,

  • −  adres e-mail.

   W przypadku realizacji przez Państwa praw w postaci np. odstąpienia od umowy, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na Państwa rachunek bankowy niezbędne jest podanie jego numeru w celu dokonania zwrotu należności.

 2. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych przez ECHO:

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119) oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych.

  Państwa dane osobowe przetwarzamy za Państwa zgodą, wyrażoną w chwili realizacji zamówienia w sklepie internetowym ECHO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu dokonania zakupów w sklepie internetowym jest całkowicie dobrowolne jednak jej brak uniemożliwia realizację zamówienia.

  W przypadku danych przetwarzanych w związku z subskrybowaniem NEWSLETTERA oraz otrzymywaniem wiadomości SMS odbywa się ono na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, która jest całkowicie dobrowolna.

 3. Przysługujące Państwu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez ECHO:

  Prawo do wycofania zgody – zgoda na przetwarzanie danych może zostać w każdej chwili odwołana bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć np. wycofania tylko zgody na otrzymywanie NEWSLETTERA, ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania Państwa danych. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

  Prawo żądania usunięcia przetwarzanych danych – każdy ma prawo bez podawania przyczyny do żądania usunięcia przetwarzanych danych. Informujemy, że żądanie usunięcia danych nie wpływa na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że Państwa dane nie będą dalej przez ECHO przetwarzane.

  Prawo sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych – każdy ma prawo wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu swoich danych zarówno w całości, jak i we wskazanym przez Państwa zakresie. Informujemy, że sprzeciw nie wpływa na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje, że Państwa dane nie będą przez ECHO przetwarzane.

Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych – każdy ma prawo zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też w określonym zakresie. Informujemy, że wskazane żądanie nie wpływa na dotychczas dokonane czynności.

Prawo żądania poprawienia lub sprostowania danych - każdy ma prawo do żądania poprawienia lub sprostowania swoich danych osobowych w dowolnej chwili.

Prawo żądania przekazania danych – każdy ma prawo żądać aby posiadane przez ECHO dane zostały przekazane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z ECHO pod adresem e-mail: priv@echofashion.pl podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać dane oraz ich zakres, czyli które dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Państwa tego żądania.

Prawo do informacji o zakresie przekazanych danych – każdy ma prawo do żądania, w każdym czasie informacji o zakresie przetwarzania przez ECHO jego danych osobowych.

ECHO zobowiązuje się do poinformowania Państwa nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych działaniach w formie elektronicznej.

 1. Czas przechowywania danych osobowych przez ECHO:

  Państwa dane osobowe ECHO przechowuje do momentu realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym.

  W przypadku NEWSLETTERA oraz wiadomości SMS dane są przechowywane do momentu cofnięcia zgody przez Państwa.

  W systemie ECHO pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Państwa transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi Państwu roszczeniami z tytułu rękojmi a także w związku z obowiązującymi ECHO przepisami prawa.

 2. Powierzenie przetwarzania danych:

  ECHO może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z ECHO, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji, na przykład w celu przygotowania zamówionego przez Państwa towaru oraz dostarczania przesyłek. Ponadto, możemy powierzać przetwarzanie danych osobowych biurom rachunkowym, podmiotom świadczącym na naszą rzecz obsługę prawną, systemom płatności internetowej, systemom do komunikacji za pomocą wiadomości SMS, firmom hostingowym.

  W przypadku osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie NEWSLETTERA oraz/lub wiadomości SMS ECHO może powierzać podmiotom trzecim przekazywanie informacji handlowych pochodzących od ECHO.

    ECHO informuje, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:


a) Edrone Sp. z o.o., ul. Szlak 77/220, 31-153 Kraków – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,

b) Edrone Sp. z o.o., ul. Szlak 77/220, 31-153 Kraków – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,

2. ECHO informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:

a) kod śledzenia edrone - w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mail uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

Państwa dane osobowe, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez ECHO poza obszar Unii Europejskiej.

9. Informacje Handlowe:

Mają Państwo możliwość subskrybowania NEWSLETTERA ECHO, poprzez podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą e-mailową lub za pomocą wiadomości SMS.

Poprzez NEWSLETTER oraz wiadomości SMS informujemy Państwa o naszych nowych produktach, akcjach promocyjnych, ofertach, konkursach, wyprzedażach itp.

Mogą Państwo w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji NEWSLETTERA i wiadomości SMS przesyłając wiadomość e-mail na adres: priv@echofashion.pl

10. Cookies:

Informujemy, że www.echoshop.pl używa plików „cookies". Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszego sklepu internetowego do Państwa indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.

Ponadto, informujemy że zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

11. Profilowanie danych osobowych przez ECHO:

Zgodnie z art. 4 pkt 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119) profilowanie, jest to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Informujemy Państwa, że ECHO w celu przygotowania i przesłania do Państwa ofert, które w jak największym stopniu odpowiadają Państwa aktualnym potrzebom może dokonywać profilowania Państwa danych osobowych. Przykładem stosowanego profilowania może być gromadzenie oraz analizowanie danych takich jak np. wiek, płeć, data urodzenia, miejsce zamieszkania, zainteresowania, zachowanie na stronie internetowej czy też ostatnio dokonane zakupy. Jednocześnie zaznaczamy, że wskazane informacje ECHO będzie przetwarzało wyłącznie dla własnych potrzeb, aby móc ciągle poprawiać jakość świadczonych na Państwa rzecz usług.

Informujemy także, że mają Państwo prawo w każdej chwili do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych w tym zakresie, udzielenia informacji o sposobach i zakresie profilowania danych osobowych oraz prawo do usunięcia, ograniczenia, poprawienia, sprostowania oraz przekazania innemu podmiotowi danych osobowych. Niniejsze prawa zostały szczegółowo opisane w pkt 4 Polityki Prywatności.

12. Wtyczka Facebook na stronie internetowej ECHO:

Strona internetowa ECHO zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook. Plugin Facebooka na stronie internetowej ECHO jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Państwa z naszym profilem na serwerze Facebooka. Informujemy, że w przypadku gdy są Państwo zalogowani na Facebooku może on uzyskiwać informacje, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową.

Informujemy, że Facebook nie przekazuje ECHO żadnych informacji o gromadzonych przez siebie danych i sposobie ich wykorzystania. W związku z tym ECHO nie zna celu i zakresu danych gromadzonych przez Facebook. W celu uzyskania informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook należy skontaktować się bezpośrednio z Facebookiem.

13. Wtyczka Instagram na stronie internetowej ECHO:

Strona internetowa ECHO zawiera plugin do serwisu społecznościowego Instagram. Plugin Instagram na stronie internetowej ECHO jest oznaczony logo Instagram. Plugin ten bezpośrednio połączy Państwa z naszym profilem na serwerze Instagram. W przypadku gdy są Państwo zalogowani w serwisie Instagram może on uzyskać informacje, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową.

Informujemy, że Instagram nie przekazuje ECHO żadnych informacji o gromadzonych przez siebie danych i sposobie ich wykorzystania. W związku z tym ECHO nie zna celu i zakresu danych gromadzonych przez Instagram. W celu uzyskania informacji dotyczących prywatności na portalu Instagram należy skontaktować się bezpośrednio z serwisem Instagram.

14. Ochrona danych w Google Analytics:

Strona internetowa ECHO używa mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. - Google Analytics. Google Analytics używa plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania przez Państwa ze stron internetowych. Dzięki temu ECHO może lepiej dostosować stronę do Państwa potrzeb.
Mogą Państwo zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej może nie być możliwe.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium