Regulamin konkursu #kobietaECHO

Lubisz piesze wycieczki po górach, szalony shopping, gotowanie, a może zawsze pamiętasz o manicure? 

Jeżeli tak, to jesteś jedną z nas - KOBIETĄ ECHO. Jeżeli masz pasję, którą dzielisz z córką, siostrą, mamą 
lub przyjaciółką- to mamy super fajny konkurs dla Was! Opiszcie nam, w kilku zdaniach, co Was
 - KOBIETY ECHO łączy lub dlaczego wspólnie uwielbiacie spędzać czas. 
Następnie, wyślijcie do nas Wasze zdjęcie 
na adres: konkurs@echofashion.pl
 oraz opublikujcie je na Waszych profilach w mediach społecznościach 
(Facebook lub Instagram) z hashtagiem: 
#KOBIETAECHO lub #ECHOFASHION
Nie zapomnijcie oznaczyć naszego profilu. To bardzo ważne. 
I wygrywajcie super nagrody. 

Najciekawsze zdjęcie oraz oryginalny opis wygrywa, a zatem liczymy na Waszą kreatywność.
 Dla Was przygotowałyśmy szałowe nagrody.

Do wygrania są: 
1 miejsce: 1000 zł na zakupy 
2 miejsce: 500 zł na zakupy
3 miejsce: 250 zł na zakupy 

w sklepach stacjonarnych ECHO lub na stronie www.echoshop.pl 

PS Będzie nam super miło jeżeli na Waszych zdjęciach pojawicie się w kreacjach z metką ECHO!


REGULAMIN KONKURSU

„KOBIETA ECHO”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Kobieta ECHO”, zwanego dalej „Konkursem” jest Gabriela Roczkalska - Drożdż prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Roczkalska-Drożdż Gabriela Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „ECHO” (NIP: 6321090085, REGON: 273914576) w Jaworznie przy ul. Staszica 20, zwana dalej „Organizatorem”.

 1. W skład Komisji Konkursowej wchodzi 3 upoważnionych pracowników Organizatora.

 1. Do wszelkich czynności w zakresie prowadzenia Konkursu uprawnieni są członkowie Komisji Konkursowej. Celem Konkursu jest promocja marki odzieżowej Organizatora poprzez popularyzowanie na całym terenie jego działania aktywnego wypoczynku i wspólnego spędzania czasu wolnego. Konkurs rozpoczyna się w dniu 26 maja 2017 roku i kończy się dnia 31 sierpnia 2017 roku.

 1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w butikach Organizatora oraz na stronie internetowej www.echoshop.pl

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie kobiety posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem regulacji ust. 2. 

 1. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy zatrudnieni przez Organizatora w okresie trwania Konkursu. Z udziału w konkursie wykluczone są ponadto inne osoby biorące udział w jego przygotowaniu i prowadzeniu.

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
  1. wykonanie zdjęcia „Kobieta ECHO” obrazującego pasje Uczestniczek, formy aktywnego, wspólnego spędzania czasu z siostrą, mamą, córką, przyjaciółką lub z inną bliską kobietą, np. manicure, szalony shopping, gotowanie, wspinaczka górska. 
  2. przesłanie zdjęcia do Organizatora na adres e-mail: konkurs@echofashion.pl wraz z krótkim opisem co łączy KOBIETY ECHO, dlaczego uwielbiają spędzać ze sobą wolny czas, daną formę aktywności. 
  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z realizacją Konkursu zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm) poprzez załączenie do wiadomości e-mail następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska autora zdjęcia w związku z  udziałem w Konkursie w magazynie Organizatora ECHO i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma dobrowolności podania danych oraz, że zostałam poinformowana o prawie wglądu do podanych danych, możliwości ich poprawiania oraz żądania usunięcia."
  4. zamieszczenie w wiadomości e-mail swojego imienia i nazwiska, dokładnego adresu oraz kontaktowego numeru telefonu,
  5. publikacja zdjęcia na profilu Klientki wykonującej zdjęcie na Facebooku lub na Instagramie z hashtagiem KOBIETAECHO (#kobietaecho) lub #ECHOFASHION (#echofashion). 

 1. Każda Uczestniczka przystępując do Konkursu przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie do zdjęcia przesłanego do Organizatora Konkursu na czas trwania Konkursu oraz przez okres 3 miesięcy od jego zakończenia.

 1. Uczestniczki Konkursu zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody na opublikowanie nadesłanego zdjęcia wraz z imieniem i nazwiskiem w wydawanym przez Organizatora i rozsyłanym wśród Klientek magazynie ECHO.

 1. Konkurs odbywać się będzie w okresie od dnia 26 maja 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. 

 1. Każde zdjęcie poddane zostanie ocenie Komisji Konkursowej, która przyzna nagrodę zwyciężczyni Konkursu oraz laureatkom 2. i 3. miejsca.

§ 3

NAGRODY ORAZ ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD W KONKURSIE

 1. Zwyciężczyni Konkursu otrzyma nagrodę rzeczową w postaci bonu o wartości 1000 zł na zakupy w butikach Organizatora oraz na www.echoshop.pl.

 1. Laureatka 2. miejsca otrzyma nagrodę rzeczową w postaci bonu o wartości 500 zł na zakupy w butikach Organizatora oraz na www.echoshop.pl.

 1. Laureatka 3. miejsca otrzyma nagrodę rzeczową w postaci bonu o wartości 250 zł na zakupy w butikach Organizatora oraz na www.echoshop.pl.

 1. Nazwiska zwyciężczyni Konkursu oraz laureatek 2. i 3. miejsca zostaną opublikowane w Internecie na stronie Organizatora: www.echoshop.pl, na profilu Organizatora w portalach społecznościowych Facebook i Instagram  oraz wywieszone zostanie w butikach Organizatora w mieście Jaworzno, Chrzanów, Olkusz, Kraków i Nowy Sącz. 

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie nagrody odbędzie się w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu. O czasie wydania nagród Organizator zawiadomi poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.echoshop.pl .

 1. Wydanie nagród nastąpi listem poleconym na adres wskazany przez zwyciężczynię Konkursu oraz laureatki 2. i 3. Miejsca, albo osobiście w ustalonym z Organizatorem miejscu.

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwała będzie specjalnie powołana przez Organizatora Komisja w składzie 3 upoważnionych pracowników Organizatora.

§ 4

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie do 3 dni od dnia powzięcia wiadomości o naruszeniu niniejszego regulaminu, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 3 dni od dnia wydania nagród.

 1. Reklamacja zgłoszona po terminie, określonym zgodnie z postanowieniem ust. 1, nie zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

 1. Reklamacja powinna zostać wniesiona na piśmie, zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestniczki Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji, jak również być przesłana listem poleconym na adres Organizatora bądź złożona w jego siedzibie za pokwitowaniem.

 1. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję, o której mowa w § 3 ust. 7, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Organizatora.

 1. O treści decyzji Komisji w rozstrzygającej w przedmiocie reklamacji uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w pisemnej reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy rzeczowo dla Miasta Jaworzna.

 1. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestniczek Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Konkursu oraz w odpowiednich przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne są w siedzibie Organizatora.

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestniczek w siedzibie Organizatora.

Za Organizatora

..............................................


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium