SZYBKA WYSYŁKA

BEZPIECZNE ZAKUPY

ZWROTY 14 DNI

Twój Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Wybierz coś dla siebie:

Polityka Prywatności i Plików Cookies

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez Nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z plików cookies, wskazuje przysługujące Państwu prawa, jak również określa Nasze obowiązki.

 1. Administrator danych:

Administratorem danych osobowych jest E.Group Sp z o.o., Sp. Komandytowa prowadząca działalność́ gospodarczą pod firmą: E.Group Sp z o.o., Sp. Komandytowa ul. Wygoda 82, 43-608 Jaworzno, NIP: 6322022631, REGON: 382743618 (dalej: E.group).

 1. Kontakt w sprawie danych osobowych:

W celu zgłoszenia jakichkolwiek wątpliwości, pytań lub żądań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt za pomocą jednego z poniższych sposobów:

 1. wiadomości e-mail na adres: priv@echofashion.pl

 2. listownie na adres: E.Group Sp z o.o., Sp. Komandytowa ul. Wygoda 82, 43-608 Jaworzno.

 1. Cel przetwarzania danych przez E.Group:

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach Sklepu internetowego poprzez serwis www.echoshop.pl oraz sklepy stacjonarne. Dane te są potrzebne w szczególności do:

 • zawarcia umowy,

 • dokonania rozliczeń́,

 • dostarczenia zamówionego przez Państwa towaru,

 • zwrotu/wymiany towaru,

 • korzystania przez Państwa z uprawnień́ wynikających z przepisów prawa, w tym uprawnień konsumenckich,

 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Nas,

 • obrony Naszych prawnie uzasadnionych interesów (ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń).

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę̨ na otrzymywanie od Nas NEWSLETTERA o nowych ciekawych produktach, promocjach, czy ofertach, w takim przypadku będziemy przetwarzali Państwa dane w tym celu.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę̨ na otrzymywanie wiadomości e-mail lub SMS o nowych ciekawych produktach, promocjach, czy ofertach w takim przypadku będziemy przetwarzali Państwa dane w celu przesyłania informacji handlowych w tym zakresie.

 1. Rodzaje przetwarzanych danych przez E.Group:

ECHO w ramach sprzedaży internetowej przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do dokonania zakupów:

 • imię̨ i nazwisko,

 • adres dostawy,

 • numer telefonu,

 • adres e-mail,

 • inne dane niezbędnych do wystawienia faktury VAT (w przypadku, gdy życzą sobie Państwo wystawienia faktury),

W przypadku wyboru płatności on-line przetwarzamy również Państwa numer rachunku bankowego.

 1. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych przez E.Group:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 str. 1) (art. 6 ust. 1 lit. a,b,c,f) oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe przetwarzamy za Państwa zgodą, wyrażoną w chwili realizacji zamówienia w Sklepie internetowym ECHO.

Wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu dokonania zakupów w Sklepie internetowym jest całkowicie dobrowolne jednak jej brak uniemożliwia zawarcie umowy i w konsekwencji realizację zamówienia.

W przypadku danych przetwarzanych w związku z subskrybowaniem NEWSLETTERA oraz/lub otrzymywaniem wiadomości e-mail lub SMS odbywa się̨ ono na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, która jest całkowicie dobrowolna oraz stosownie do regulacji Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z zm.)

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Prawa związane przetwarzaniem danych osobowych przez E.Group:

 1. Prawo do wycofania zgody – w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody może ona zostać́ przez Państwa w każdej chwili odwołana bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć́ np. wycofania zgody tylko w zakresie otrzymywania NEWSLETTERA, jak również może dotyczyć́ wszystkich celów przetwarzania Państwa danych. Informujemy, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. Prawo żądania usunięcia przetwarzanych danych – mają Państwo prawo do żądania usunięcia przetwarzanych danych osobowych bez podawania przyczyny. Informujemy, że żądanie usunięcia danych nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczas dokonanych czynności. Usunięcie danych oznacza, że Państwa dane nie bedą dalej przez E.Group przetwarzane.

 3. Prawo sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych – mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W takiej sytuacji nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Informujemy, że wniesienie sprzeciwu nie ma wpływu na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje, że Państwa dane nie będą̨ przez E.Group w ww. celach przetwarzane.

 4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych – mają Państwo prawo zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też w określonym zakresie. Informujemy, że zgłoszenie przedmiotowego żądania nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej.

 5. Prawo żądania poprawienia lub sprostowania danych – mają Państwo prawo do żądania poprawienia lub sprostowania swoich danych osobowych w dowolnej chwili.

 6. Prawo z żądania przekazania danych – mają Państwo prawo żądania, aby posiadane przez E.Group dane zostały przekazane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować́ się z E.Group pod adresem e-mail: priv@echofashion.pl podając nazwę̨ i adres podmiotu, do którego mamy przekazać́ dane oraz ich zakres, czyli które dane mamy przekazać́. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Państwa tego żądania.

 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Prawo dostępu do danych osobowych – mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych, a E.Group ma obowiązek udzielić Państwu takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie wykonamy niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, poinformujemy Państwa, czy przetwarzamy Państwa dane i możemy wtedy przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Państwa żądanie o dwa miesiące.

 9. Prawo do przenoszenia danych – przy spełnieniu określonych warunków mogą Państwo żądać przekazania swoich danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi.

ECHO zobowiązuje się̨ do poinformowania Państwa nie później niż̇ w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych działaniach - w formie elektronicznej.

 1. Czas przechowywania danych osobowych przez E.Group:

Państwa dane osobowe E. Group przechowuje do momentu realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym. W przypadku posiadania konta użytkownika Państwa dane osobowe przechowujemy do czasu jego usunięcia. Usunięcie konta może nastąpić na Państwa żądanie, ale również w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, bądź zażądania ich usunięcia.

W przypadku NEWSLETTERA, informacji handlowych w formie e-maili oraz wiadomości SMS dane są̨ przechowywane do momentu wycofania zgody przez Państwa, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, bądź zażądania ich usunięcia.

W Naszym systemie pozostaną̨ jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Państwa transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi Państwu roszczeniami z tytułu rękojmi oraz w związku z obowiązującymi Nas zobowiązaniami prawnymi lub przez okres niezbędny do ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów (ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń).

 1. Powierzenie przetwarzania danych:

Możemy powierzać́ przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Nami, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji, na przykład w celu przygotowania zamówionego przez Państwa towaru oraz dostarczania przesyłek. Ponadto, możemy powierzać́ przetwarzanie danych osobowych biurom rachunkowym, podmiotom świadczącym na naszą rzecz obsługę̨ prawną, systemom płatności internetowej, systemom do komunikacji za pomocą̨ wiadomości SMS, firmom hostingowym.

W przypadku osób, które wyraziły zgodę̨ na otrzymywanie NEWSLETTERA oraz lub informacji handlowych oraz/lub wiadomości SMS możemy powierzać́ podmiotom trzecim przekazywanie informacji handlowych pochodzących od E.Group. Informujemy, że aktualnie powierzamy przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie następującym podmiotom:

 1. Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania NEWSLETTERA,

 2. Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mail, SMS, social media uruchomionej lub wskazanej przez Nas za pomocą systemu edrone,

E.Group informuje, że w ramach Sklepu internetowego stosuje kod śledzenia edrone - w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mail uruchomionej lub wskazanej przez Nas za pomocą systemu edrone.

W związku prowadzeniem Sklepu internetowego w ramach platformy Shoplo, celem realizacji obowiązków wynikających z umowy z ww. podmiotem niezbędne może okazać się powierzenie do przetwarzania Państwa danych osobowych. Polityka prywatności Shoplo sp. z o.o. znajduje się pod adresem:

https://www.shoplo.pl/polityka-prywatnosci

W związku z możliwością wystawiania przez Państwa opinii dotyczących zakupionych produktów, które są publikowane przez Nas w Sklepie internetowym oraz wizytówce TrustMate.io, niezbędne może okazać się powierzenie do przetwarzania Państwa danych osobowych. Polityka prywatności TrustMate S.A. znajduje się pod adresem:

https://trustmate.io/privacy-policy

Państwa dane osobowe, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą̨ w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych z mocy prawa. Państwa dane osobowe nie będą̨ przekazywane przez Nas poza obszar Unii Europejskiej.

 1. Informacje Handlowe:

Mają Państwo możliwość́ subskrybowania NEWSLETTERA E.Group, poprzez podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą e-mailową lub za pomocą̨ wiadomości SMS.

Poprzez NEWSLETTER, wiadomości e-mail oraz wiadomości SMS informujemy Państwa o naszych nowych produktach, akcjach promocyjnych, ofertach, konkursach, wyprzedażach itp.

Mogą̨ Państwo w każdym czasie zrezygnować́ z subskrypcji NEWSLETTERA lub otrzymywania informacji handlowych za pomocą wiadomości e-mail lub SMS przesyłając wiadomość́ e-mail na adres: priv@echofashion.pl

 1. Profilowanie danych osobowych przez E.Group:

Zgodnie z art. 4 pkt. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119) profilowanie, jest to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Informujemy Państwa, że E.Group w celu przygotowania i przesłania do Państwa ofert, które w jak największym stopniu odpowiadają Państwa aktualnym potrzebom może dokonywać profilowania Państwa danych osobowych. Przykładem stosowanego profilowania może być gromadzenie oraz analizowanie danych takich jak np. miejsce zamieszkania, zainteresowania, zachowanie na stronie internetowej czy też ostatnio dokonane zakupy. Jednocześnie zaznaczamy, że wskazane informacje E.Group będzie przetwarzało wyłącznie dla własnych potrzeb, aby móc ciągle poprawiać jakość świadczonych na Państwa rzecz usług.

Informujemy także, że mają Państwo prawo w każdej chwili do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych w tym zakresie, udzielenia informacji o sposobach i zakresie profilowania danych osobowych oraz prawo do usunięcia, ograniczenia, poprawienia, sprostowania oraz przekazania innemu podmiotowi danych osobowych. Niniejsze prawa zostały szczegółowo opisane w pkt. 6 Polityki Prywatności.

 1. Wtyczka Facebook:

Strona internetowa E.Group zawiera wtyczkę do serwisu społecznościowego Facebook. Wtyczka Facebooka na stronie internetowej E.Group jest oznaczona logo Facebook. Wtyczka ta bezpośrednio połączy Państwa z naszym profilem na serwerze Facebooka. Informujemy, że w przypadku gdy są Państwo zalogowani na Facebooku może on uzyskiwać informacje, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową. Poprzez wtyczkę mogą się Państwo bezpośrednio połączyć się profilem na wskazanym serwisie. Serwis może uzyskać informacje, że odwiedzają Państwo stronę ze swojego adresu IP.

Informujemy, że Facebook nie przekazuje E.Group żadnych informacji o gromadzonych przez siebie danych i sposobie ich wykorzystania. W związku z tym E.Group nie zna celu i zakresu danych gromadzonych przez Facebook. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook niezbędny jest kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/.

W celu promocji świadczonych przez nas produktów oraz prowadzenia kampanii marketingowych, wykorzystujemy opcję Facebook Piksel oraz Meta Business Suite, które dostarcza serwis społecznościowy Facebook obsługiwany przez Meta Platforms Inc. i Meta Platforms Ireland Limited Meta. Facebook Pixel to fragment kodu umieszczony w naszej witrynie. Pozwala on firmie Meta na identyfikację osób odwiedzających nasze treści internetowe jako grupy docelowej do wyświetlania reklam na portalu Facebook na ich profilach społecznościowych (np. w ramach reklam sponsorowanych), co rozumiane jako prawnie uzasadniony interes współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W ramach funkcji Facebook Piksel możliwe jest zatem wyświetlanie naszych opublikowanych reklam na portalu Facebook wyłącznie użytkownikom portalu Facebook, którzy wykazali zainteresowanie naszymi usługami lub którzy mają pewne wspólne współczynniki (takie jak zainteresowania niektórymi tematami lub produktami określone na podstawie odwiedzanych zakładek na naszej stronie internetowej, przeglądanych produktów), które przekazujemy portalowi Facebook (wynika to z działania Piksela zainstalowanego na naszej stronie). Funkcja Facebook Piksel pomaga nam również zrozumieć skuteczność reklam na portalu Facebook dla celów statystycznych i badania rynku, pokazując, czy użytkownicy zostali przekierowani do naszych usług po kliknięciu na reklamę na portalu Facebook, w celu stworzenia tzw. podobnych odbiorców (tj. emitowania reklam grupom docelowym podobnym do istniejących klientów) oraz uzyskania wyczerpujących statystyk dotyczących wykorzystania witryny. W czasie wizyty użytkownika w naszej witrynie funkcja Facebook Piksel ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook. W ten sposób serwer Facebook jest powiadamiany, że użytkownik odwiedził naszą witrynę, a Facebook przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika portalu Facebook.

Konkretne informacje i szczegóły dotyczące funkcji Facebook Piksel i sposobu jej działania są dostępne w sekcji pomocy portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Funkcję tę można wyłączyć w sposób pokazany na stronie: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Aby tego dokonać, należy zalogować się do portalu Facebook. Zwracamy uwagę, że kiedy blokada obsługi plików cookie zostanie usunięta, dane będą ponownie zbierane przez Facebook Piksel.

 

 1. Wtyczka Instagram:

Strona internetowa E.Group zawiera wtyczkę do serwisu społecznościowego Instagram. Wtyczka Instagram na stronie internetowej ECHO jest oznaczona logo Instagram. Wtyczka ta bezpośrednio połączy Państwa z naszym profilem na serwerze Instagram. W przypadku gdy są Państwo zalogowani w serwisie Instagram może on uzyskać informacje, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową. Poprzez wtyczkę mogą się Państwo bezpośrednio połączyć się profilem na wskazanym serwisie. Serwis może uzyskać informacje, że odwiedzają Państwo stronę ze swojego adresu IP.

Informujemy, że Instagram nie przekazuje E.Group żadnych informacji o gromadzonych przez siebie danych i sposobie ich wykorzystania. W związku z tym E.Group nie zna celu i zakresu danych gromadzonych przez Instagram. W celu uzyskania informacji dotyczących prywatności na portalu Instagram należy skontaktować się bezpośrednio z serwisem Instagram. Dalsze informacje w tym zakresie są dostępne w polityce prywatności serwisu Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/

 1. Google Analytics:

Nasza strona może używać mechanizmów analizy usług sieciowych Google LLC (”Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych.

Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane. Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania ze strony internetowej, adres IP danego użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google. Możecie Państwo zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, możecie Państwo zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 1. Wtyczka YouTube:

 

E.Group posiada wtyczkę do swojego konta w serwisie YouTube. Wtyczka YouTube na stronie internetowej ECHO jest oznaczona logo YouTube. Wtyczka ta bezpośrednio połączy Państwa z naszym profilem na serwerze YouTube. Informujemy, że w przypadku gdy są Państwo zalogowani na YouTube może on uzyskiwać informacje, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową. Poprzez wtyczkę mogą się Państwo bezpośrednio połączyć się profilem na wskazanym serwisie. Serwis może uzyskać informacje, że odwiedzają Państwo stronę ze swojego adresu IP.

 

W konsekwencji Państwa dane mogą być przetwarzane w celu administrowania i zarządzania kanałem ECHO, w tym w szczególności udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Państwa posty i komentarze oraz w celu nadzoru nad publikowanymi treściami – podstawą prawną przetwarzania jest więc nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości prowadzenia i zarządzania kanałem (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

 

Państwa dane mogą być również przetwarzane w celu realizacji innych naszych prawnie uzasadnionych interesów, za które uznaje się w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń czy też zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.

 

Ponadto, informujemy, że administratorem wtyczek plugin jest firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką-córką firmy Google LLC, 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Dane na Państwa temat jako użytkownika nie są przez nas przekazywane do YouTube, jeśli nie odtwarzacie Państwo filmów. Dopiero kiedy film zostanie odtworzony lub wejdą Państwo na Nasz kanał na YouTube wprost ze strony internetowej przekazywane są ww. dane. Nie mamy żadnego wpływu na tego rodzaju przekazywanie danych osobowych. Więcej informacji dotyczących celu i zakresu zbierania i przetwarzania danych przez YouTube można uzyskać pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

 

 1. Konta w serwisach społecznościowych:

ECHO informuje również, że posiada profile w serwisach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram oraz YouTube (dalej: serwisy społecznościowe), na których publikuje posty/wiadomości dotyczące marki ECHO.

Administratorzy serwisów społecznościowych we własnym zakresie „śledzą” ruchy swoich użytkowników za pomocą plików cookies oraz innych dostępnych technologii. Zakres oraz cele przetwarzania danych osobowych w ww. serwisach społecznościowych określają samodzielnie ich administratorzy.

ECHO jako prowadzący dany profil posiada dostęp do ogólnych statystyk z nim związanych (ilości osób odwiedzających profil), danych demograficznych odwiedzających profil użytkowników (wiek, płeć, region) oraz ich zainteresowań. Statystyki zawierają wyłącznie zanonimizowane dane statystyczne na temat użytkowników odwiedzających profil i nie ma możliwości powiązania ich z konkretną osobą. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych użytkowników na potrzeby generowania statystyk strony jest administrator każdego z ww. serwisów społecznościowych.

Za pomocą prowadzonych profili ECHO gromadzi również dane użytkowników odwiedzających profile związane z komunikacją (w tym wiadomościami prywatnymi), postami, informacjami, w tym komentarzami zamieszczanymi przez użytkowników. ECHO zaznacza, że w przypadku posiadania przez użytkownika profilu publicznego możemy mieć dostęp do wszystkich informacji zamieszczanych przez daną osobę w serwisie społecznościowym - tak jak wszyscy inni użytkownicy.

Informacje dotyczące przysługujących użytkownikom danego serwisu społecznościowego praw związanych z ochroną danych osobowych, plikami cookies oraz kwestiami związanymi z tworzeniem statystyk mogą Państwo znaleźć pod następującymi adresami:

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 

 1. Cookies:

Informujemy, że niniejsza strona internetowa używa plików cookies.

Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego Państwo korzystają, przeglądając strony internetowe. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane w celach statystycznych, reklamowych oraz w celu dostosowania strony internetowej do Państwa indywidualnych potrzeb.

ECHO wskazuje, że wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:

 1. sesyjne – pozostają one na Państwa urządzeniu aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

 2. stałe – pozostają one na Państwa urządzeniu przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia.

W związku prowadzeniem Sklepu internetowego w ramach platformy Shoplo, korzystanie z pełnej funkcjonalności Sklepu internetowego wymaga umieszczenia tak zwanych “Third party Cookies” Serwisu Shoplo (www.shoplo.pl ) w naszym serwisie.

Pliki cookies są zapisywane w pamięci Państwa przeglądarki, co oznacza, że sami Państwo decydują o tym, czy właściciele serwisów internetowych będą̨ wiedzieli z jakich części serwisu Państwo korzystacie. Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Ponadto, informujemy, że zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność niniejszej strony. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

 

 1. Zmiana polityki prywatności:

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszej polityce prywatności, na które może wpłynąć m.in. rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej działalności. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować w sposób widoczny i zrozumiały.

[Baner WZ]